OCC14/02-360: Προξένηση υλικών ζημιών σε οχήματα λόγω κύλισης συρμού αμαξιδίων αποσκευών στις 20/09/14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
 
Περί τις 12:30 τοπική ώρα στις 20/09/2014, το Γραφείο Αερολιμενικού Ελέγχου ενημερώθηκε από τον Station Manager εταιρίας επίγειας εξυπηρέτησης, ότι συρμός αποτελούμενος από δύο καρότσια μεταφοράς αποσκευών (baggage carts) που βρίσκονταν στο χώρο του εξωτερικού ιμάντα αναχωρήσεων ανατολικά του αεροσταθμού αναμένοντας τη φόρτωσή του για την εξυπηρέτηση της πτήσης RSY 9412, κύλησε και κατέληξε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο σταθμευμένων οχημάτων προξενώντας υλικές ζημιές σε αμφότερα τα σταθμευμένα οχήματα.                                                    Σχηματική απεικόνιση του συμβάντος


ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Από τη σύγκρουση του συρμού των καροτσιών με τα δύο οχήματα (ουσιαστικά το πρώτο καρότσι του συρμού “σφηνώθηκε” μεταξύ των δύο οχημάτων) προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αμφότερα τα οχήματα όπως φαίνεται και στις Εικόνες 1-4. Όχημα Fiat Doblo εταιρίας Line maintenance με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΟ 8563 υπέστη ζημιές στην αριστερή πλευρά του (Εικ.1,Εικ.2). Όχημα Citroen C2  εταιρίας αντιπροσώπευσης με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΝ 3953 υπέστη υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός φυσικού προσώπου.                                                                        Εικόνα 1
                                                                         Εικόνα 2                                                                       Εικόνα 3
                                                                       Εικόνα 4
 

ΑΙΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
 
Το κύριο αίτιο του συμβάντος εστιάζεται στην πέδηση του πρώτου καροτσιού του συρμού.
Είτε το προσωπικό, όπως αυτό ισχυρίζεται, τοποθέτησε την πέδηση και αυτή αστόχησε λόγω μη σωστής λειτουργίας των φρένων, είτε δεν τοποθετήθηκε η πέδηση από αμέλεια του προσωπικού με αποτέλεσμα ο συρμός λόγω και της ικανής κατωφέρειας του οδοστρώματος (δευτερεύον αίτιο) να κυλήσει και να προσκρούσει στα σταθμευμένα οχήματα.
Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή θεωρείται από την επιτροπή διερεύνησης ως εξαιρετικά απίθανη.


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 
Τονίζεται ότι ο χώρος στον οποίο έλαβε χώρα το συμβάν δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας.
Όσα συμπεράσματα εξήχθησαν  στηρίχθηκαν α) στις μαρτυρίες των δύο εμπλεκόμενων υπαλλήλων της εταιρίας (του χειριστή του ελκυστήρα και του εργάτη φόρτωσης), β) σε φωτογραφίες από το χώρο του συμβάντος και γ) σε ίδιες διαπιστώσεις της επιτροπής διερεύνησης, οι Αερολιμενικοί
υπάλληλοι της οποίας ασκούσαν καθήκοντα βάρδιας κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
Η απεικόνιση του συμβάντος που πιθανοκρατικά βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα σύμφωνα με την επιτροπή διερεύνησης συνοψίζεται στην Εικόνα 5. Συρμός 4 αμαξιδίων που ρυμουλκείται από ελκυστήρα αρχικά πλησιάζει το χώρο του εξωτερικού ιμάντα. Εν συνεχεία αποσυνδέονται δύο από τα τέσσερα καρότσια του συρμού με σκοπό τη φόρτωσή τους ενώ τα εναπομείναντα δύο παραμένουν στον παρακείμενο χώρο και είναι αυτά που τελικά θα κυλήσουν και προξενήσουν το συμβάν.
 


                                                             Εικόνα 5

Σε σχέση με το προσωπικό, η επιτροπή διερεύνησης υποχρεώθηκε ελλείψει στοιχείων οπτικού υλικού βίντεο, να θεωρήσει τα δύο γεγονότα τόσο αυτό της τοποθέτησης πέδησης με βάση τις μαρτυρίες των υπαλλήλων (έστω κι αν η πέδηση καθαυτή αστόχησε λόγω απορρύθμισης των φρένων) όσο και αυτό της μη τοποθέτησης πέδησης από το προσωπικό λόγω αμέλειας, ως ισοπίθανα γεγονότα τουλάχιστον ως προς την έκδοση συστάσεων ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή όφειλε να εκδώσει συστάσεις ασφαλείας προς το προσωπικό όχι μόνο της συγκεκριμένης εταιρίας αλλά προς οποιονδήποτε χρήστη του συγκεκριμένου ιμάντα αναχωρήσεων προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα, εξοπλισμό και αεροσκάφη λόγω της σημαντικής σε κάποια σημεία κατωφέρειας του συγκεκριμένου χώρου αλλά και της γειτνίασης αυτού με την πίστα αεροσκαφών.
Σε σχέση με τον εξοπλισμό, αξίζει να επισημανθεί ότι αποτελεί ίδια διαπίστωση της επιτροπής ότι κάποιοι τύποι καροτσιών μεταφοράς αποσκευών της εταιρίας δύνανται, ακόμη κι αν έχει τοποθετηθεί σε αυτά πέδηση, εάν υπάρξει κάποια αρχική δύναμη εκκίνησης-ώθηση όπως για παράδειγμα να υπάρξει μία αρχική ώθηση λόγω της προσπάθειας αποσύνδεσης κάποιων εκ των καροτσιών του συρμού τότε η ώθηση αυτή συνδυαζόμενη με ικανή επιφανειακή κατωφέρεια στο
οδόστρωμα να θέσει σε κίνηση τα καρότσια από την αρχική τους θέση πράγμα το οποίο καθιστά επιτακτικό τον άμεσο επανέλεγχο και τη σωστή ρύθμιση των φρένων όλων των καροτσιών της εταιρίας.


ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 
Στο συμβάν καταγράφονται παραβάσεις των άρθρων 9.3 και 9.4 του ΒΚΕΕ (ΦΕΚ Β’ 1138/2011).


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
Συστάσεις ασφαλείας για το προσωπικό
1) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου χώρου όπως είναι η σημαντική σε κάποια σημεία κατωφέρειά του αλλά και η συχνή διακίνηση φυσικών προσώπων-οχημάτων, το προσωπικό οποιουδήποτε φορέα επίγειας εξυπηρέτησης που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιμάντα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Σε κάθε περίπτωση τα καρότσια που χρησιμοποιούνται προς
φόρτωση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερα των δύο τη φορά και αυτά θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να φορτώνονται παράλληλα με τον ιμάντα. Τα φρένα των καροτσιών κατά τη διάρκεια της φόρτωσης θα πρέπει να είναι συνεχώς τοποθετημένα και επιπροσθέτως θα πρέπει να τοποθετούνται τροχοεμποδιστήρες, ένας σε κάθε εμπρόσθιο τροχό του πρώτου καροτσιού. Ο υπόλοιπος χώρος πέριξ του ιμάντα θα πρέπει να είναι καθαρός από εξοπλισμό ενώ τα υπόλοιπα προς φόρτωση καρότσια θα βρίσκονται σε ασφαλές σημείο στο υπόγειο του αεροσταθμού στο χώρο του διαχωρισμού. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των δύο πρώτων καροτσιών τότε ο συρμός τους θα απομακρύνεται και εν συνεχεία θα ακολουθεί ο συρμός των δύο επόμενων προς φόρτωση καροτσιών οπότε και θα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.
2) Να τηρεί τις διατάξεις του ΒΚΕΕ, της Αερολιμενικής Διάταξης 1, της ΜΕΔ 14 αλλά και τις εγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες (SOPs) περί ασφαλούς διακίνησης οχημάτων, φορτίου και λοιπού εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης εντός των ορίων του Αερολιμένα και ιδιαίτερα των διατάξεων που αναφέρονται στην εφαρμογή τροχοπέδησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Συστάσεις ασφαλείας για την εταιρία
Η εμπλεκόμενη εταιρία handling  η οποία διαθέτει, με βάση τα αρχεία της, οκτώ διαφορετικούς τύπους καροτσιών μεταφοράς αποσκευών (MINOIKI, JET ENGINEERING, EMBIOM, OWEN HOLLAND, TIMSAN, DENGE MAKINA, AEROGSE, S-P-S BV) θα πρέπει να προβεί σε άμεσο επανέλεγχο και σωστή ρύθμιση των φρένων σε καθένα από αυτά τα καρότσια ξεχωριστά.
Συστάσεις ασφαλείας για την ΥΠΑ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω του αρμόδιου Γραφείου Αερολιμενικού Ελέγχου να αποστείλει έγγραφο σε όλους τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες 3 και 5 του ΒΚΕΕ περί της ασφαλούς χρήσης του εξωτερικού ιμάντα αναχωρήσεων και των μέτρων περιορισμού κινδύνου ατυχήματος-συμβάντος όπως αυτά περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο περί “συστάσεων ασφαλείας για το προσωπικό”.                                                  ***
 
web form