LGIR SMS-ΣΥΜΒΑΝΤΑ 2008


LGIR SMS -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2008

LGIR SMS-AIRSIDE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 
Το AIRSIDE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM εφαρμόστηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από τις 27/03/2007 μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης του ΚΑΗΚ βάσει του DOC 9774 του ICAO και του νόμου 2963/01 για την πιστοποίηση ελληνικών διεθνών αερολιμένων.
Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε 4 φάσεις (σχεδιασμός κατά GANTT βλ. DOC 9859 ICAO έκδοση 2η ) :
ΦΑΣΗ1 :Αρχικός σχεδιασμός( Initial planning)
ΦΑΣΗ 2:Εφαρμογή διαδικασιών με βάση δεδομένες απειλές και κινδύνους(Reactive management process)
ΦΑΣΗ 3:Προληπτική διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων(proactive and predictive management process)
ΦΑΣΗ 4:Εδραίωση επιχειρησιακής λειτουργίας (Operational Safety Assurance)
Η πρώτη φάση αφορούσε στον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συστήματος .Βάσει της υπ.αριθμ΄ ΥΠA/ Δ3/B/32292/7917 /08-09-06 αλλά και της ΥΠΑ/ΚΑΗΚ/ΔΟ/1161/06 απόφασης συστήνεται επιτροπή με πρόεδρο τον κο Πλιάκα προϊστάμενο Αερολιμενικού Ελέγχου και γραμματέα τον κο Νίκο Παρασύρη Αερολιμενικό(υπεύθυνο SMS) και μέλη της τους επικεφαλής ή SAFETY MANAGERS όλων των εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών .(ΟΑ,AEGEAN,SWISSPORT,GOLDAIR,SKYEXPRESS ,GISSCO,EKO,EXXON-ΜOBIL ,πυροσβεστική υπηρεσία ,αντιπρόσωποι αεροπορικών εταιριών , εταιρίες CATERING,EΛΑΣ, 126ΣΜ,G4S,κτλ. )
Θέματα-αρμοδιότητες της επιτροπής είναι μεταξύ άλλων :
1) Λήψη εθελοντικών αναφορών που θα αφορούν σε ατυχήματα , περιστατικά , αναγνώριση απειλών και
κινδύνων καθώς και δημοσιοποίηση συστάσεων ασφάλειας
2)Καταγραφή περιπτώσεων συμφόρησης στην περιοχή κίνησης και προτάσεις για την αποφυγή συμφόρησης
3) Θέματα καθαριότητας πίστας
4)Θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και αεροσκαφών στην περιοχή κίνησης
5) Θέματα ένδυσης και προστατευτικού εξοπλισμού του προσωπικού πίστας
6) Εφαρμογή προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών( SOPs) για την περιοχή κίνησης του αεροδρομίου
7) Εντοπισμός πιθανών απειλών και έκδοση νέωνκαι up to date συστάσεων ασφαλείας ειδικά μετά
από συμβάντα ή ατυχήματα
8) Αναγνώριση και μείωση κινδύνων που ελλοχεύουν στην περιοχή κίνησης
9) Εξέταση πιθανών μέτρων και βέλτιστων πρακτικών ,αναφορικά με πιθανές απειλές
10) Εξέταση της προόδου υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας του Αεροδρομίου
11) Περιβαλλοντικά θέματα όπως ηχορύπανση , καυσαέρια α/φών και οχημάτων
12) Μεθόδους και πρωτοβουλίες για την προώθηση θεμάτων ασφαλείας στην πίστα όπως τοιχοκόλληση αφισών , διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων , παρουσιάσεις κλπ.

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας SMS είναι :
1) Δέσμευση της Διοίκησης 2
)Δημιουργία μη τιμωρητικού περιβάλλοντος
3) Συνεχής και απρόσκοπτη ροή και επεξεργασία δεδομένων κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής
λειτουργίας
4) Διερεύνηση των περιστατικών ασφαλείας
5) Κοινοποίηση συστάσεων ασφαλείας
7) Αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών (SOP’s)
8))Δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας στους εργαζόμενους
9) Συνεχής βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας
6) Ολοκληρωμένη εκπαίδευση για το επιχειρησιακό προσωπικό

Η δεύτερη φάση (σεζόν 2007) αφορούσε στα παρακάτω:
1) Έναρξη Υλοποίησης του πλάνου SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
2) Reactive εφαρμογή πολιτικής και διαδικασιών
3) Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αναφορών,συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης ,
επεξεργασίας και διανομής των δεδομένων
4) Καταγραφή απειλών και κινδύνων για το αεροδρόμιό μας
5) Σεμιναριακή εκπαίδευση στο προσωπικό

Κατά την διάρκεια της 2ης φάσης έγιναν τα παρακάτω :
1) Έγινε σεμινάριο σε πάνω από 600 εργαζόμενους με θέμα "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ" και εκδόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις
2) Καταγράφηκαν οι απειλές εν είδει σφυγμομέτρησης από τους εργαζόμενους (καυσαέρια αεροσκαφών(JET BLAST),συμφόρηση στην πίστα , FOD, έλλειψη εκπαίδευσης,πανίδα(πουλιά και αδέσποτα ζώα), ισχυροί νοτιάδες ,χυμένα καύσιμα κτλ.)
3)Έγιναν άμεσες και διορθωτικές κινήσεις για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων που ελλοχεύουν εξαιτίας των απειλών αυτών
4 ) Καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αναφορών για απειλές και περιστατικά
5 ) Έγινε η καταγραφή συμβάντων στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε βάση δεδομένων
Η τρίτη φάση ( σεζόν 2008) αφορούσε στα παρακάτω:
1) Προληπτική (proactive-predictive ) διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων με τη βοήθεια SAFETY AUDITS
2) Αξιολόγηση της μέχρι τότε πορείας
3) Παρουσίαση της βάσης δεδομένων και της στατιστικής του 2007 ,καθώς και των δεικτών ποιότητας
4) Επανεξέταση διαδικασίας αναφορών
5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του προσωπικού

Κατά την διάρκεια της τρίτης φάσης έγιναν τα παρακάτω :
1)Έγιναν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 500 εργαζόμενους με θέμα : "Πρότυπες διαδικασίες ασφάλειας-SOPs" και εκδόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις
2)Δημοσιεύτηκε εγχειρίδιο με τίτλο SAFETY OPERATING PROCEDURES-SOPs (Πρότυπες διαδικασίες ασφάλειας)
3) Έγινε διανομή φυλλαδίων σε εργαζόμενους για την ασφάλεια στο AIRSIDE αλλά και φυλλαδίων σε πληρώματα αεροσκαφών με τίτλο "Pilot's quide for safe movement operations in LGIR"
4) Διερευνήθηκαν τα σοβαρότερα συμβάντα στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών και κοινοποιήθηκαν μαζί με συστάσεις ασφάλειας με συμβατική αλληλογραφία αλλά και μέσω διαδικτύου
5) Έγιναν επιθεωρήσεις ασφάλειας (SAFETY AUDITS) κατά την διάρκεια TURNAROUND αεροσκαφών προκειμένου να υπάρξει feedback για το κατά πόσο εφαρμόζονται οι κανόνες ασφάλειας .
Ο σχεδιασμός της τέταρτης φάσης (σεζόν 2009) αφορά στα παρακάτω :

1) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Βελτίωση δεικτών ποιότητας του συστήματος σε σχέση με το 2007-08 και εδραίωση στόχων και απαιτήσεων για το επίπεδο της ασφάλειας
2)ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ:
Ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (internal –external audits) όλων των εταιριών- φορέων
3)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DRIVING-MARSHALLING,AIRSIDE SAFETY )
4)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ :Δημιουργία διαδικτυακού ημερολογίου ( Blog ) για την γνωστοποίηση συμβάντων , συστάσεων ασφάλειας και γενικά για την προώθηση της ασφάλειας,
δημοσίευση αφισών , newsletters, safety bulletins, e-mails στο προσωπικό

 
web form